Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Raamatupidaja kutsepädevusõpe 12.10.2018 – 13.04.2019 Tallinnas. Ettevalmistus 2019 kevadel toimuvaks kutseeksamiks – Vanemraamatupidaja tase 6.

0

Raamatupidaja kutsepädevusõpe 12.10.2018 – 13.04.2019 Tallinnas. Ettevalmistus 2019 kevadel toimuvaks kutseeksamiks – Vanemraamatupidaja tase 6.

 

Koolitus kestvusega 14 õppepäeva (112 akadeemilist tundi) toimub 12.10.2018-13.04.2019. Kursus toimub kahel päeval kuus reedeti ja laupäeviti kell 10.00-17.15.

Toimumise koht: hotell Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) ja Tammsaare Keskus V korrus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Kutsepädevusõppe eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade:

– raamatupidamist reglementeerivatest standarditest Eestis ning nende praktilistest rakendustest;

– ettevõtte finantsseisundi hindamisest ja finantskavandamisest ning andmete analüüsimise erinevatest meetoditest;

– muudatustestt maksunduses ja tööseadusandluses.

Eraldi tähelepanu alla on võetud alates 01.01.2016 ja hiljem algavate perioodide kohta kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatused, mille tulemusel kehtib Eesti finantsaruandluse standard ning mis näeb ette erinevad aastaaruande nõuded mikroettevõtjatele, väikeettevõtjatele, keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele.

Kursuse edukas läbimine annab kõrgetasemelised ja ajakohased teadmised raamatupidamisarvestusest ning loob seeläbi head eeldused erialaseks arenguks. Läbi kursuse tõstame raamatupidaja kutsealased teadmised ja oskused järgmisele tasemele ning valmistame ette soovijad kutseeksamiks.

ÕPIVÄLJUNDID.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise kutsepädevuse kursuse lõpetanu:

– on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse proovieksami (proovieksam ei ole kohustuslik);

– tunneb raamatupidamise aluseid ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (RTJ);

– oskab koostada raamatupidamise aastaaruannet Eesti hea raamatupidamistava järgi;

– on kursis rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS);

– oskab koostada konsolideeritud aruandeid;

– tunneb finantsjuhtimise aluseid;

– oskab koostada finantsjuhtimise mudeleid Excelis;

– tunneb töö- ja maksuseadusandlust;

– oskab luua kuluarvestuse süsteemi ettevõttes;

– on omandanud omahinna kalkuleerimise põhitõed;

– on õppinud tundma erinevaid eelarvestamise meetodeid;

– teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile – vanemraamatupidaja tase 6.

REGISTREERU

Koolituse kuupäevad:

 1. 12.10.2018

 2. 09.-10.11.2018

 3. 07.-08.12.2018

 4. 11.-12.01.2019

 5. 08.-09.02.2019

 6. 08.-09.03.2019 ja 22.03.2019

 7. 12.-13.04.2019

26.04.2019 kell 10.00 – 14.00 soovijaile proovieksami konsultatsioon ja eksam. Kutseeksam toimub mais 2018. Täpsem info Raamatupidajate Kogu kodulehel.

Koolituspäevade päevakava koos kellaaegadega:

 • 10.00 – 11.30     Loeng

 • 11.30 – 11.45     Vaheaeg

 • 11.45 – 13.15     Loeng

 • 13.15 – 14.00     Lõuna

 • 14.00 – 15.30     Loeng

 • 15.30 – 15.45     Vaheaeg

 • 15.45 – 17.15     Loeng

1 õppepäev kestab 8 akadeemilist tundi (8*45 minutit).

Kursuse teemade jaotus päevade kaupa:

1. Finantsraamatupidamine 6 päeva (48 akadeemilist tundi).

Lektorid Sven Siling (BDO Eesti AS) ja teised BDO AS lektorid.

2. Finantsjuhtimine 5 päeva (40 akadeemilist tundi).

Lektorid Priit Sander (Tartu Ülikool) ja Mark Kantšukov (Tartu Ülikool).

3. Maksuarvestus (käibemaks, tulumaks) 1 päev (8 akadeemilist tundi).

Lektorid Kaia Loob (Maksu- ja Tolliamet) ja Evelyn Liivamägi (Maksu- ja Tolliamet).

4. Tööseadusandlus 0,5 päeva (4 akadeemilist tundi).

Lektor Niina Siitam (vabakutseline lektor).

5. Kuluarvestus 1 päev ja raamatupidamise praktika 0,5 päeva (12 akadeemilist tundi).

Lektor Margus Tirp (vabakutseline lektor).

Kokku 14 päeva (112 akadeemilist tundi).

 

 

 

 

Kursuse kava:

Reede   12.10.2018

Raamatupidamine 1. päev

Raamatupidamise alused ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid   (RTJ-d).

Reede

09.11.2018

Finantsjuhtimine 1. päev

Sissejuhatus. Raha ajaväärtus. Risk ja tulu. Finantsinvesteeringud.

Reede

22.03.2019

Kuluarvestus

Kulude liigitus, kulukohad, kulukandjad.

Omahinna arvestusmeetodid, kalkuleerimine, üldkulude jagamine. Vajaduspõhisus, kontrollimeetmed.

Laupäev 10.11.2018

Finantsjuhtimine 2. päev

Finantsanalüüs ja finantskavandamine.

Reede

07.12.2018

Raamatupidamine 2. päev

Raamatupidamise aastaaruande koostamine Eesti hea raamatupidamistava järgi.

Laupäev 08.12.2018

Maksuarvestus ja   tööseadusandlus

Käibemaksuseadus 4 akadeemilist tundi.

Tööseadusandlus 4 akadeemilist tundi.

Reede

11.01.2019

Raamatupidamine 3. päev

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS).

Laupäev 12.01.2019

Maksuarvestus ja   raamatupidamise praktika

Tulumaksuseadus 4 akadeemilist tundi.

Raamatupidamise praktika 4 akadeemilist tundi.

Reede

08.02.2019

Finantsjuhtimine 3. päev

Investeerimisprojektide tasuvus- ja riskianalüüs. Kapitali kulukuse määr.

Laupäev 09.02.2019

Finantsjuhtimine 4. päev

Ettevõtte rahastamine ja dividendipoliitika. Käibekapitali

juhtimine. Pankrot ja saneerimine.

Reede

08.03.2019

Raamatupidamine 4. päev

Äriühendused ja konsolideeritud aruanded.

Laupäev 09.03.2019

Raamatupidamine 5. päev

Äriühendused ja konsolideeritud aruanded.

Reede

12.04.2019

Raamatupidamine 6. päev

Eesti hea raamatupidamistava spetsiifilised valdkonnad.

Laupäev 13.04.2019

Finantsjuhtimine 5. päev

Ettevõtte väärtus. Ühinemised ja ülevõtmised.

Reede

26.04.2019

 •               Kirjalik arvestus.

 •               Lühiülesannete lahendamine kasutades kõiki vajalikke

 •               materjale.

 _

Raamatupidamise mooduli teemade kirjeldus

Loengu

päev

Raamatupidamise teemade kirjeldus.

 

Lektor(id)

1. päev

Raamatupidamise alused ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ-d).

Eestis kehtivate raamatupidamise raamistike ülevaade, sh.

–            Eesti hea raamatupidamise tava (Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja riigi raamatupidamise üldeeskiri);

–            rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS);

–            alates 01.01.2016 rakenduvad raamatupidamise seaduse muudatused ja nende põhiolemus.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise eesmärk ja alusprintsiibid

–            õige ja õiglane ning asjakohane ja tõepäraselt esitatud;

–            alates 01.01.2016 kehtima hakkavad täiendused terminites.

RTJ-de tutvustus praktiliste näidete varal, sh.

–            finantsinstrumendid;

–            varud;

–            materiaalne ja immateriaalne põhivara;

–            kinnisvarainvesteeringud;

–            bioloogilised varad;

–            sidus- ja tütarettevõtetesse tehtud investeeringud;

–            rendiarvestus;

–            sihtfinantseerimine;

–            eraldised;

–            tulude ja kulude arvestus;

–            esitusviis ja avalikustamise nõuded (sh. alates 01.01.2016 kehtima hakkavad muudatused).

Sven Siling, BDO AS lektorid

2. päev

Raamatupidamise aastaaruande koostamine Eesti hea   raamatupidamistava järgi.

Aastainventuuride läbiviimine, sh olemasolu, väärtuse, esitusviisi ja avalikustamise nõuete inventeerimine peamistes arvestusvaldkondades.

Aruannete   esitusviis, sh.

–            bilanss;

–            kasumiaruanne;

–            koondkasumiaruanne;

–            rahavoogude aruanne;

–            omakapitali muutuste aruanne;

–            alates 01.01.2016 kehtima hakkavad nõuded erineva suurusega ettevõtjatele (mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, keskmise suurusega   ettevõtjad ja suurettevõtjad).

Rahavoogude aruande koostamine otse- ja kaudmeetodil.

–            rahavoogude aruande koostamise kohustus alates 01.01.2016.

Nõuded lisades esitatavale informatsioonile ja avalikustamise kontroll-lehe kasutamine.

Enam levinud vead aastaaruande koostamisel ja nende vältimine.

Sven Siling, BDO AS lektorid

3. päev

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS).

IFRS esmakordne rakendamine ja üleminekusätted.

IFRS käsitlus olulisemates arvestusvaldkondades praktiliste näidete varal.

IFRS peamised erisused võrreldes Eesti hea raamatupidamistavaga, sh.

–            materiaalse põhivara ümberhindlus;

–            immateriaalsete varade hindamine;

–            sihtfinantseerimine;

–            lõpetatud tegevusvaldkonnad;

–            aktsiapõhised maksed;

–            finantsinstrumentide kajastamine.

IFRS nõuded aastaaruande esitusviisile ja lisadele.

Ülevaade lähiaja IFRS muudatustest.

Sven Siling, BDO AS lektorid

4. ja 5.

päev

Äriühendused ja konsolideeritud aruanded.

Põhimõisted.

Äriühendused ja nende kajastamise meetodid, sh.

–            ostumeetod;

–            korrigeeritud ostumeetod.

Rida-realt konsolideerimise põhimõtted ja praktilised näited, sh. välismaiste äriüksuste konsolideerimine.

– millised ettevõtted peavad konsolideeritud aruandeid   koostama alates 01.01.2016 algavatel majandusaastatel?

Konsolideeritud rahavoogude koostamine.

Konsolideeritud aruande esitusviisi iseärasused.

Kasumi jagamine kontsernis.

–            korrigeeritud konsolideerimata omakapitali mõiste.

Sven Siling,  BDO AS lektorid

6. päev

Eesti hea raamatupidamistava spetsiifilised valdkonnad.

Riigi raamatupidamise üldeeskirja erisused, sh.

–            kontoplaani ülesehitus;

–            tulude spetsiifilised valdkonnad;

–            sihtfinantseerimine;

–            kinnisvarainvesteeringud.

Finantsteenuste osutajate erisused, sh.

–            sisemise intressimäära meetod;

–            teenustasude kajastamine;

–            aruande esitusviis.

Likvideerimis- ja lõppbilansi koostamise erisused, sh.

–            jätkuvuse printsiibi mittekehtimine;

–            varade ja kohustuste klassifitseerimis- ja hindamispõhimõtted;

–            nõuded esitusviisile likvideerimisaruandes, likvideerimise vahearuandes ja lõpparuandes.

Sven Siling, BDO AS lektorid

 

Teadmiste testimine.

Kirjalik arvestus (lühiülesannete lahendamine kasutades kõiki vajalikke   materjale).

 

Sven Siling

Finantsjuhtimise mooduli teemade kirjeldus

I koolituspäev. Sissejuhatus. Raha ajaväärtus. Risk ja tulu. Finantsinvesteeringud

Teemad: Raha ajaväärtuskontseptsioon, oodatav tulumäär, spetsiifiline risk, süstemaatiline risk, beetakordaja, portfelli diversifitseerimine; nüüdis­väärtus, tulevane väärtus, intress ja intressimäär, liht-, liit- ja pidev liitintressimäär, rahavoog, tava- ja rentannuiteet, annuiteedi intressi­tegurid (PVIF, FVIF, PVIFA, FVIFA, PVIFGA, FVIFGA), perpetuiteedi ja kasvava perpetuiteedi nüüdisväärtus; võlakirjad, võlakirja väärtus, võlakirja tulusus tähtajani, intressimäära risk, makserisk, inflatsioonirisk, lihtaktsiad, eelisaktsiad, osad, ostueesõigused, aktsiate ositamine, fondi­emissioon, aktsiate tühistamine, aktsionäride õigused, tuletisinstrumendid (optsioonid, futuurid, swapid); intressitulude maksusta­mine, dividendide maksustamine, väärtpaberite võõrandamisest saadava kasu maksusta­mine. Vajalikud Exceli funktsioonid ja mudelite koostamine Excelis.

II koolituspäev. Finantsanalüüs ja finantskavandamine

Teemad: vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvud, likviidsussuhtarvud, kapitali struktuuri suhtarvud, tegevuse efektiivsuse suhtarvu, rentaablussuhtarvud, väärtuspõhised suhtarvud, Du Pont’i süsteem, tulemuslikkuse arvestuslikud, majanduslikud ja turunäitajad, dünaamika näitarvud ja erinevad statistilised keskmised. Pro forma bilansi, kasumiaruande ja  rahavoogude aruande koostamine. Müügitulude prognoosimine. Amortisatsiooniarvutlused (lineaarne, alaneva (kahaneva) jäägi meetod(id), tegevusmahul põhinev (tootmisühiku) meetod). Vajalikud Exceli funktsioonid ja mudelite koostamine Excelis.

III koolituspäev. Investeerimisprojektide tasuvus- ja riskianalüüs. Kapitali kulukuse määr

Teemad: kapitali kaalutud keskmine kulukuse määr (WACC), laenukapitali kulukuse määr, omakapitali kulukuse määr, finantsvarade hindamise mudel (CAPM); projekti rahavood, pöördumatud kulud, alternatiivkulud, kasulik eluiga, projekti tasuvusaeg, puhas nüüdisväärtus (NPV), sisemine tulumäär (IRR), tasuvusindeks; riskianalüüs, sensitiivsusanalüüs, stsenaariumanalüüs, otsustuspuud, etapiviisiline investeerimine; tasuvuspunkti analüüs, tegevus- ja finantsvõimendus. Vajalikud Exceli funktsioonid ja mudelite koostamine Excelis.

IV koolituspäev. Ettevõtte rahastamine ja dividendipoliitika. Käibekapitali juhtimine. Pankrot ja saneerimine.

Teemad: kapitali struktuur, laenukapital, omakapital, aktsiate esmaemissioon, riskikapital, hübriidfinantseerimine, kapitali struktuuri teooriad, laenukapitali maksukilp; rahalised dividendid, omaaktsiate tagasiost, aktsiakapitali vähenda­mine, aktsiadividendid, erinevad dividendipoliitikad; puhas käibekapital, käibekapitali juhtimise eesmärk, käibekapitali investeerimise poliitika, raha konversioonitsükkel, debitoorse võlgnevuse juhtimine, varude juhtimise mudelid, raha juhtimine täiendava finantseeringu vajadus; äriline ebaõnnestumine ja pankrot, ärilise ebaõnnes­tumise mustrid, pankrotistumise põhjused, pankrotistumise prognoosimudelid, saneerimine, ettevõtte saneerimiskõlbulikkus.

V koolituspäev. Ettevõtte väärtus. Ühinemised ja ülevõtmised.

Teemad: ettevõtte väärtus, tulupõhised-, turupõhised- ja kulupõhised hindamismudelid, DCF-mudelite rakendamine, jätkuväärtus, likvideerimisväärtus, väärtuse hindamisel kasutatavad diskontod ja preemiad; immateriaalse vara väärtuse hindamine; kinnisvara väärtuse hindamine; Äriühendused; ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ülevõtmine. Vajalikud Exceli funktsioonid ja mudelite koostamine Excelis.

RAAMATUPIDAJA KUTSEPÄDEVUSÕPPE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 6. JA 7. KURSUSEL OSALEJA (OSALENUD VÄHEMALT 60% KÕIKIDEST LOENGUTEST) SAAB TÄIENDKOOLITUSE TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU. TEADMISTE TESTIMISEL OSALENUD KURSUSLASE TUNNISTUSELE LISAME MÄRKE “ON SOORITANUD EKSAMI”.

Kursuse maksumus:

Kursusele saab registreerida nii tervele kursusele, erinevatele moodulitele kui ka üksikutele päevadele. Kehtivad erinevad hinnad A – E.

A. Terve kursus. Hind: 1280€ (käibemaksu ei lisandu). Kursuse eest saab tasuda 4. osas (oktoobris, detsembris, veebruaris ja aprillis). Arve esitatakse kõigil kordadel summas 320€ (käibemaksu ei lisandu). Kursuse eest tasumisel 1. korraga, kehtib hinnasoodustus 100€.

B. Moodul: Finantsraamatupidamine, maksud ja tööseadusandlus (9 päeva). Hind: 840€ (käibemaksu ei lisandu).

C. Moodul: Finantsjuhtimine (5 päeva). Hind: 460€ (käibemaksu ei lisandu).

D. Osalemine 1 päev. Hind: 99€ (käibemaksu ei lisandu).

E. Proovieksam. Hind: 60€ (käibemaksu ei lisandu).

Kursuse maksumus 1 280€ (käibemaksu ei lisandu) sisaldab loenguid ja mahukat jaotusmaterjali. Kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Categories: ,